วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
        วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีเป็นสถานศึกษาที่เป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพ
ที่ยืดหยุ่นหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
มุ่งบริการวิชาชีพสู่ ชุมชนและสังคม พันธกิจของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
                1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
                2. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา 
                3. ส่งเสริมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
                4. จัดการศึกษาให้ทันสมัย ยืดหยุ่นหลากหลาย
                5. บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม