วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
             "จัดการศึกษา สร้างอาชีพ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล"


        พันธกิจของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
                1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
                2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
                3. สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษากับอาชีวศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
                4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี สมัยใหม่
                5. ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และหน่วยงานต้นสังกัด