บุคลากร สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
                                                                    1
นายยงยุทธ   พนัสนอก
(ครูชำนาญการ)
ป.โท หลักสูตรและการสอน

หัวหน้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

              2
นายอดิเรก     แสงคล้อย
(ครูพนักงานราชการ)
ป.ตรี วทบ.เทคโนโลยีฯ ไฟฟ้า
              3       
                                         นายวันชัย ปล้องเงิน
(ครูอัตราจ้าง)
ป.ตรี อส.บ เทคโนโลยีไฟฟ้า