บุคลากร สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
            1
นายยงยุทธ พนัสนอก
(ครูชำนาญการ)
ป.โท หลักสูตรและการสอน
หัวหน้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
x
            4_64
                               นายดุสิต   จันทสิทธิ์
(ครูอัตราจ้าง)
อส.บ เครื่องมือวัดและควบคุม