บุคลากร สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
                                                   1
นายประสพ  เลิศพงศ์พิรุฬห์
(ครูชำนาญการ) 
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
ป. ตรี สังคมศึกษา
หัวหน้า สาขาวิชาช่างเล็กทรอนิกส์
                2
นายธนิต   เนืองเฉลิม
(ครูพนักงานราชการ)

ป.ตรี วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
x