บุคลากร สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
                                                        1
นายณรงชัย   เปลี่ยนโชติ
(ครูชำนาญการ)
ปทส. เชื่อมประสาน
หัวหน้า แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน