บุคลากร สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
                                                                       1
นายณรงชัย   เปลี่ยนโชติ
(ครู คศ.2)
ปทส. เชื่อมประสาน
หัวหน้า แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน