บุคลากร สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
                                                          2
  นางจิณาริน   แสงเรือง
        (ครูชำนาญการ)     
ป.ตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย
(หัวหน้า สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย)