บุคลากร สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
                                                         1
นางจิณาริน   แสงเรือง
(ครู คศ.3)     
ป.ตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย
(หัวหน้า สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย)click การจัดการเรียนการสอนวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย