บุคลากร สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
                                                         1
                     นางจิณาริน   แสงเรือง
                         (ครูชำนาญการ)     
                 ป.ตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย
        (หัวหน้า สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย)click การจัดการเรียนการสอนวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย