คณะกรรมการสถานศึกษา


คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

     
 1.
นายอรุณ    
ยิ่งชล 
ประธานกรรมการ
 2.
นายยงยุทธ            
พนัสนอก
กรรมการผู้แทนครู
 3.
ดาบตำรวจวรรณพ     
รัตนพงศ์
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 4.
นายสุภิศ           
ทองเกิด
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 5.
นายจิรวัฒน์      
งามการ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6.
นางสาวต๊ะ    
เลิศพัชรราชา 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 7.
พระมหาธงชัย        
ธมุธโล 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
 8.
นายกิจจา          
นวลสุวรรณ 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่  
 9.
นายปลายทาง       
ใจนิ่ง 
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
10.
นายสุกิจ
บุญเรือง
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
11.
นายการัญญู       
กตัญญกุล 
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
12.
นางดวงพร
เจริญภักดิ์
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
13.
นายถนอมทรัพย์
ลี้เลิศธนบดี
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
14.
นายธวัชชัย           
เลิศพรทิพย์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15.
นายอรรนพชัย          
วรรณเลิศยศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16.
นายธนิศฐ์
แก้วไทรคช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17.
นางภารินี          
แก้ววิเชียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
18.
นายนรินทร์          
สุขอำไพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี   กรรมการและเลขานุการ