คณะกรรมการสถานศึกษา


คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

     
 1.
นายปรีดา    
บทศรี 
ประธานกรรมการ
 2.
นายณรงค์ชัย            
เปลี่ยนโชติ
กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
 3.
นายพงษ์สิทธิ์   
มานะเธียร
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 4.
นายณฐาภพ           
ปาระมีศรี
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 5.
นายสมบูรณ์      
บำรุงพนิชถาวร   
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6.
นายเฉลิมพรเทพ     
ศรัณยพัชร์ 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 7.
พระมหาวินนท์         
อาจาโร 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
 8.
พระมหาแทน          
ฐานุตตโร 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่  
 9.
นางสาวกัณฐ์กนก       
จันทศาศวัต 
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
10.
นายถนอมทรัพย์
ลี้เลิศรัชบดี
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
11.
นายเชิดศักดิ์       
ดิษฐะ 
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
12.
นายลิขิต
โกศการิกา
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
13.
นายวิบูลย์
โล่กันภัย
กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
14.
นาวาเอก มนัส         
ท้วมพงษ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15.
นางปาหนัน        
ปาลสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16.
นายปธาน
เอมะนาวิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
17.
นางสาววาสนา      
จันทเลิศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
18. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี   กรรมการและเลขานุการ