ติดต่อหน่วยงานภายใน          รายชื่อผู้ติดต่อ             หมายเลข        หมายเหตุ   
 - วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 039-324533  039-324533 ต่อ 101 (Fax)
 - ประชาสัมพันธ์ กด 0
 - งานทะเบียน (สมัครเรียนต่อ) กด 110
 - งานสารบัญ   กด 101
 - งานศูนย์บ่มเพาะ กด 103  
 - งานแผนงานและงบประมาณ,งานวิจัย
   งานประกันคุณภาพ,งานโครงการพิเศษ,งานศูนย์ฯ
   งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
 

กด 104
 - งานกิจกรรม,งานแนะแนว,งานครูที่ปรึกษา
   งานโครงกาพิเศษ,งานปกครอง,งานครูที่ปรึกษา 
กด 106
 - งานวิทยบริการ (ห้องสมุด) กด  107
 - งานวัดผล,งานสื่อการเรียนการสอน กด  112
 - งานพัสดุ กด  115 039-324533 ต่อ 115 (Fax)
 - ห้องเวร เสาร์-อาทิตย์ (สมัครเรียนต่อวันหยุดราชการ) กด  116
 - สาขางานตัดเย็บ กด 117
 - สาขางานตัดผมชาย กด 119
 - สาขางานยานยนต์ กด 118
 - สาขางานไฟฟ้ากำลัง กด 121
 - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ กด 122
 - ป้อมยาม กด 124
 - สาขางานเสริมสวย กด 125
 - งานการเงิน ต่อ 126
 - รองฝ่ายวิชาการ,งานหลักสูตร,ทวิภาคี กด 131
 - งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา,ห้องพยาบาล กด 132
 - รองฯฝ่ายงานและความร่วมมือ กด 133
 - รองฯฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา กด 134
 - รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร กด 139
 - งานบุคลากร  กด 141
 - ผู้อำนวยการ กด 144