บุคลากร สาขางานตัดผมชาย                1
  นางสนอง     เพ็ญภู่
  (ครูพนักงานราชการ)

  ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย
 หัวหน้า สาขางานตัดผมชาย

click วีดีโอการสอนตัดผมชาย
                                                   click กิจกรรม สาขางานตัดผมชาย