ประวัติ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
       ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี        
       วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ตั้งอยู่ เลขที่ 78 ถ.ท่าหลวงอ.เมือง จ.จันทบุรี
เดิมเป็นที่เป็นที่่ตั้งของโรงเรียนการช่างสตรี มีเนื้อที่รวม 4 ไร่ 2 งานเศษ มีอาคาร คศล. 2 ชั้น อยู่ 1 หลัง และอาคารไม้ที่เก่าทรุด
โทรมอยู่ 1 หลัง การจะปลูกสร้างอาคารเรียนต่างๆ จึงจำเป็นต้องรื้อถอนอาคารเดิมทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่จำกัด ต่อมาความทราบถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอาทร จันทรวิมล ซึ่งได้มาตรวจ
ราชการที่จันทบุรี จึงได้สั่งระงับการรื้อถอนอาคารดังกล่าว พิจารณาว่าอาคาร คสล. ยังอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมมาตลอด จนถึงครั้งสุดท้ายปี พ.ศ. 2535 จึงได้สั่งให้หาพื้นที่ใหม่ สำหรับการก่อสร้างอาคารต่างๆ ของวิทยาลัยสารพัด
ช่างจันทบุรี
นางสาววิจิตรา มาเจริญ เป็น ผู้ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีในขณะนั้น ได้ประสานงานกับทาง
จังหวัด อำเภอเมือง และสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่่อหาพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง และไม่ไกลชุมชนด้วยความเห็นของ นายอำเภอ
เมือง สภาเทศบาลเมืองจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้จัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งโพรงเหนือประมาณ 20 ไร่ ติดกับ
ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เป็นที่ก่อสร้างอาคารดังกล่าว ส่วนพื้นที่อีก 7 ไร่ ที่ทุ่งดอนหว้า ซ.ท่าแฉลบ 11 ถ.ท่าแฉลบ
อ.เมือง จ.จันทบุรี ก่อสร้างเป็นอาคารบ้านพักผู้อำนวยการ บ้านพักครู บ้านพักลูกจ้างประจำรวมทั้งสิ้นจำนวน 19 หน่วย


วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มีเขตพื้นที่ 3 เขต
       1. เขต 1 ใช้เป็นสถานที่เรียนและสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่
1 งาน 99 ตารางวา โทรศัพท์ 039-324533 โทรสาร (FAX) 039-324533 (ต่อ 101,115)

       2. เขต 2 ใช้เป็นสถานที่เรียนแผนกวิชาเครื่องประดับและอัญมณี ตั้งอยู่เลขที่ 78 ถ.ท่าหลวง อ.เมือง จ.จันทบุรี มีเนื้อที่
ประมาณ 4 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา โทรศัพท์ 0-3931-2444 (ปัจจุบันมอบให้วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ดูแล)

       3. เขต 3 ใช้เป็นสถานที่พักอาศัยของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ ซ.ท่าแฉลบ 11 ถ.ท่าแฉลบ 11 มีเนื้อที่
ประมาณ 7 ไร่เศษ 

ปัจจุบัน
       วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับ ปวช.(ภาปกติ) ปวส.(ภาคสมทบ) ระยะสั้นหลากหลาย และ
งานโครงการพิเศษ รวมทั้งหลักสูตรเสริมแกนวิชาชีพมัธยมศึกษาและการศึกษาเพื่อชุมชนต่างๆ รวมทั้งหลักสูตร ทวิศึกษา เรียนได้วุฒิ
การศึกษา ระดับ ม.ปลาย และ วุฒิ ปวช. ควบคู่ไปด้วยกัน เป็นหลักสูตรโดยมุ้งเน้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนทั้งผู้ที่ต้องการ
เพิ่มพูนคุณวุฒิและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น