Get Adobe Flash player

ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา


                            


บุคลากร วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                                 
        1
 นายจักริน   ศิริสำราญ
   (ครู คศ.1) 
ป.ตรี คอมพิวเตอร์สารสนเทศ 
หัวหน้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ