บุคลากร วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                                 
                                                        1
 นายจักริน   ศิริสำราญ
   (ครู คศ.1) 
ป.ตรี คอมพิวเตอร์สารสนเทศ 
หัวหน้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5_64
 นางสาวจุฑารัตน์ สันดิตถ์
   (ครูอ้ตราจ้าง) 
ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ