บุคลากร วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                                 
                                                        1
 นายจักริน   ศิริสำราญ
   (ครู คศ.2) 
ป.ตรี คอมพิวเตอร์สารสนเทศ 
หัวหน้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ