หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชา

สาขางาน

การจัดการเรียนการสอน

อุตสาหกรรม

    - ยานยนต์
    - ไฟฟ้ากำลัง
    - อิเล็กทรอนิกส์

ในระบบ
ในระบบ
ในระบบ

พานิชยกรรม

    - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในระบบ

อุสาหกรรมการท่องเที่ยว

 - การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ในระบบ

เครื่องประดับและอัญมณี 

 - เครื่องประดับและอัญมณี 

ระบบทวิภาคี 


หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา

สาขางาน

 การจัดการเรียนการสอน

อุตสาหกรรม

 - ยานยนต์
 - ติดตั้งไฟฟ้า

 รอบค่ำ
 รอบค่ำ

พานิชยกรรม

 - การบัญชี
 - การตลาด
 - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 รอบค่ำ
 รอบค่ำ
 รอบค่ำ

ระยะสั้น
ระยะสั้น 75 ชั่วโมง
1. การขับรถยนต์

ระยะสั้น 150 ชั่วโมง

1. การสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี
2. การจัดไม้สดและการจัดผ้า
3. เสริมสวยเบื้องต้น
4. เบเกอรี่เพื่องานอาชีพ
5. การตัดผมชาย
6. การนวดแผนไทย
7. ลีลาศสากล