หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชา

สาขางาน

การจัดการเรียนการสอน

อุตสาหกรรม

 - ยานยนต์
 - ไฟฟ้ากำลัง
 - อิเล็กทรอนิกส์

ในระบบ
ในระบบ
ในระบบ

พานิชยกรรม

 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในระบบ

อุสาหกรรมการท่องเที่ยว

 - การโรงแรม

ในระบบ


หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา

สาขางาน

 การจัดการเรียนการสอน

อุตสาหกรรม

 - เทคนิคเครื่องกล
 - ไฟฟ้า

 รอบค่ำ
 ทวิภาคี

บริหารธุรกิจ

 - การตลาด
 - เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 - การโรงแรม
อบค่ำ
ทวิภาคี
ทวิภาคี

ระยะสั้น

ระยะสั้น 300 ชั่วโมง

สาขาวิชา
1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. เสริมสวย
3. อาหารและโภชนาการ
4. การตัดผมชาย
5. การนวดแผนไทย