ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

            บุคลากร สาขาวิชาการตลาด
                 2
นายประวิตร   บุญก่อสร้าง
(ครูพนักงานราชการ)

ป.โท บธ.ม การจัดการทั่วไป
หัวหน้า สาขาวิชาการตลาด
                                 ทัศนศึกษาดูสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2557