ตารางครู นักเรียน-นักศึกษาบุคลากร สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
             

                                                               1
นายธนวัฒน์    โยมญาติ
(ครูชำนาญการ)
ป.ตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
                   3
นายธีรพันธ์   สุขสบาย
(ครูพนักงานราชการ)

ป.ตรี วศบ.วิศวกรรมเครื่องกล

 
             4        
 นายพลพงษ์    ปัญญา
(ครูพนักงานราชการ)
ปทส.เครื่องกล

             5
 นายศุภชัย  ชินเดช
(ครูพนักงานราชการ)
คอบ.เครื่องกล
 
             6
นายเอนก   สุขล้วน
(ครูพนักงานราชการ)
ป.ตรี เกษตรศึกษา - เกษตรกลวิธาน                6
                                    นายนฤนาท   ประชุมสุข
(ครูพนักงานราชการ)
ปทส.เครื่องกล