บุคลากร สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
             

                                                           1
นายธนวัฒน์    โยมญาติ
(ครูชำนาญการพิเศษ)
ป.ตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล

         02
นายณฐพล ชวโนสุ
(ครูผู้ช่วย)
ป.ตรี
               2
นายธีรพันธ์   สุขสบาย
(พนักงานราชการครู)

ป.ตรี วศบ.วิศวกรรมเครื่องกล

 
         3
 นายพลพงษ์    ปัญญา
(พนักงานราชการครู)
ปทส.เครื่องกล

         4
 นายศุภชัย  ชินเดช
(พนักงานราชการครู)
คอบ.เครื่องกล
 


                6
              
                                    นายนฤนาท   ประชุมสุข
(พนักงานราชการครู)
ปทส.เครื่องกล