บุคลากร สาขางานการบัญชี
                           
      2
นางสุนันทา    เลิศพงศ์พิรุฬห์
(ครูชำนาญการ)
ป.ตรีการจัดการ