บุคลากร สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
                                               1
นางสาวจรรยา   พิพิธกุล
ป.ตรี ภาษาอังกฤษ

(ครู คศ.1)
หัวหน้า สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
 
x
       1.
นางแจ่มศรี กลั่นทอง
(ครูชำนาญการ)
ป.ตรี บรรณารักษ์ศึกษา
x
       12
นางสาวสุดารัตน์   แท่งทอง
ป.ตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ครูพนักงานราชการ)