บุคลากร สาขาวิชาการโรงแรม
                                                                         
  03
 นายวิชชุพงศ์ เมืองสา
(ครูผู้ช่วย)
ป.ตรี บธ.บ.การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว                                                   10
นางสาวเพชรศิริ คงมินทร์
(พนักงานราชการครู)
ป.ตรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ (ธุรกิจการบิน)