บุคลากร สาขาวิชาการโรงแรม
                                                                         
               
 


                                                   10
นางสาวเพชรศิริ คงมินทร์
(พนักงานราชการครู)
ป.ตรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ (ธุรกิจการบิน)