บุคลากร สาขาวิชาการโรงแรม
                             1
          นางสาวสมสวย  สมานพรรค
            (ครูชำนาญการ)
           บธม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

            หัวหน้า สาขาวิชาการโรงแรม
 


                                                                              2             
            นายพงษ์สิทธิ์    พิริ
             (ครูพนักงานราชการ)
                         ศศ.บ การโรงแรม