บุคลากร สาขาวิชาการโรงแรม
                                                                         1
                นางสาวสมสวย  สมานพรรค
                       (ครูชำนาญการ)
         บธม. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

              หัวหน้า สาขาวิชาการโรงแรม
 


                                                           10
นางสาวเพชรศิริ คงมินทร์
(พนักงานราชการครู)
ป.ตรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ (ธุรกิจการบิน)