วิธีการใช้งานสำหรับผู้แจ้งเหตุในระบบ MOE Safety Center