ปรัชญาของสถานศึกษา 
     " ทักษะพัฒนา   นำหน้าวิชาการ   สร้างงานสังคม   อุดมคุณธรรม   เลิศล้ำสามัคคี "


                                                                                             เอกลักษณ์
                         " บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม "
                                    

                                    อัตลักษณ์
                                     " ทักษะดี   มีจิตอาสา "


               สีประจำวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
                                          " สีม่วง -สีขาว "