ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

              
ปี 2563
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
 1.โครงสร้าง click click click click click
 2.คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา click click click click click
 3.แผนปฎิบัติการ click click click click click
 4.แผนภูมิการบริหารงาน click click click click click
 5.แผนปฎิทิน  click click click click click
 6.สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  click click click click click
 7.โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ click click click click click
 8.โครงการศึกษาดูงาน click click click click click
 9.ประกาศรับรางวัล click click click click click
 10.สรุปผลการดำเนินงาน click click click click click
 11.ธุรกิจ click click click click click
 12.ฐานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ click click click click click
 13.ฐานข้อมูลผู้ผ่านการอบรมแล้วประกอบธุรกิจ click click click click click
 14.ผลการประกวดศูนย์บ่มเพาะ click click click click click
 15.วีดีโอศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา click click click click click
 16.Facebook ศูนย์บ่มเพาะ click click click click click
 17.One college One product  click click click click click
 18.ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว  - click
 19.ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว - click
 20.วิทยาลัยสารพัดช่างจันบุรี สนับสนุนอาชีพด้านอาหาร click click
 21.ผลประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว - click
 22.คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา click click