คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
     
        1.ว่าที่ร้อยเอกบพิตร      บูรมิ      ประธานกรรมการ
2.นายเกียรติศัดิ์ ช่างเรือน กรรมการ
3.นางสาวสิเรียม พวงกัน กรรมการ
4.นายณรงค์ชัย เปลี่ยนโชติ กรรมการ
5.นางจิณาริน แสงเรือง         กรรมการ
6.นางสุนันทา เลิศพงศ์พิรุฬห์    กรรมการ
7.นายจักริน   ศิริสำราญ กรรมการ
8.นายณฐพล ชวโนสุ กรรมการ
9.นายโชคดี สิริกันภัย กรรมการ
10.นางธารทิพย์  ภิรมย์ลาภ กรรมการและเลขานุการ