คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
     
        1.ว่าที่ร้อยเอกบพิตร      บูรมิ      ประธานกรรมการ
2.นายชูชาติ รูปงาม กรรมการ
3.นางสาวสิเรียม พวงกัน กรรมการ
4.นายมงคล อาจวิชัย กรรมการ
5.นายยงยุทธ    พนัสนอก กรรมการ
6.นายณรงค์ชัย เปลี่ยนโชติ กรรมการ
7.นางจิณาริน แสงเรือง         กรรมการ
8.นางสุนันทา เลิศพงศ์พิรุฬห์    กรรมการ
9.นางแจ่มศรี กลั่นทอง กรรมการ
                        10.นายธนวัฒน์ โยมญาติ กรรมการ
11.นายจักริน   ศิริสำราญ กรรมการ
12.นางธารทิพย์  ภิรมย์ลาภ กรรมการและเลขานุการ