คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
     
         1.ว่าที่ร้อยเอกบพิตร   บูรมิ      ประธานกรรมการ
2.นายวิเซียร ถมจอหอ กรรมการ
3.นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ กรรมการ
4.นายสุรศักดิ์ คำมั่น กรรมการ
5.นายยงยุทธ    พนัสนอก กรรมการ
6.นางจิณาริน แสงเรือง กรรมการ
7.นางสุนันทา เลิศพงศ์พิรุฬห์ กรรมการ
8.นางสาวสมสวย สมานพรรค กรรมการ
9.นายณรงค์ชัย เปลี่ยนโชติ กรรมการ
                        10.นายธนวัฒน์ โยมญาติ กรรมการ
11.นางสาวจรรยา     พิพิธกุล กรรมการและเลขานุการ