ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปีก่ารศึกษา) 2563 2562 2561 2560 2559  2558
     - สาขางานยานยนต์ new2 click click click click click
    - สาขางานยานยนต์ (ทวิศึกษา) new2 - - - - -
     - สาขางานไฟฟ้ากำลัง new2 click click click click click
    - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิศึกษา) new2 - click click - -
     - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ new2 click click click click click
     - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ new2 click click click click click
    - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิศึกษา) new2 click click click - -
     - สาขางานธุรกิจโรงแรม  new2 click click click click click
    - สาขางานธุรกิจโรงแรม (ทวิศึกษา) - click click click - -
x
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปีการศึกษา) 2563 2562 2561 2560 2559  2558
     - สาขายานยนต์ new2 click click click click click
     - สาขาติดตั้งไฟฟ้า new2 click click click click click
     - สาขาการบัญชี - click click click click click
     - สาขาการตลาด new2 click - click click click
     - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - click click click click click
     - สาขางานธุรกิจดิจิทัล new2