ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปีก่ารศึกษา) 2562 2561 2560 2559  2558  2557  2556 2555
     - สาขางานยานยนต์ click click click click click click click click
     - สาขางานไฟฟ้ากำลัง click click click click click click click click
    - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ทวิศึกษา) click click click - - - - -
     - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ click click click click click click click click
     - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ click click click click click click click click
    - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิศึกษา) click click click - - - - -
     - สาขางานธุรกิจโรงแรม  click click click click click click click click
    - สาขางานธุรกิจโรงแรม (ทวิศึกษา) click click click - - - - -
     - สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี click - - click click click click click
x
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปีการศึกษา) 2561 2561 2560 2559  2558  2557  2556 2555
     - สาขายานยนต์ click click click click click click click click
     - สาขาติดตั้งไฟฟ้า click click click click click click click click
     - สาขาการบัญชี click click click click click click click click
     - สาขาการตลาด click - click click click  -
     - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ click click click click click - - -