ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา


                                             คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
1
นายสำรวย  โพธิ์ไทรย์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

         (ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ)
      ปทส.เครื่องกล
       ป.โท.การบริหารการศึกษา2 3 4 5
นายวิเชียร     ถมจอหอ
รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 (รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ)  
 ป.โท คอม.เครื่องกล
ป.โท.การบริหารการศึกษา  
นายไพฑูรย์   สุขผลานันท์
 รองฯ ฝ่ายบริหารทรัยาการ
(รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ) 

ป.โท คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ป.โท.การบริหารการศึกษา  
นายสุรศักดิ์   คำมั่น
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
ป.ตรี ไฟฟ้ากำลัง
ป.โท การบริหารการศึกษา


นายยงยุทธ   พนัสนอก
ครูชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
รองฯ ฝ่ายวิชาการ
ป.โท หลักสูตรและการสอน