คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
             1
                   ว่าที่ร้อยเอกบพิตร    บูรมิ
        ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

                (ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ)   2 3 4 5
นายวิเชียร     ถมจอหอ
รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 (รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ)  

นายไพฑูรย์   สุขผลานันท์
 รองฯ ฝ่ายบริหารทรัยาการ
(รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ) 

นายสุรศักดิ์   คำมั่น
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา


นายยงยุทธ   พนัสนอก
ครูชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
รองฯ ฝ่ายวิชาการ