1-01                               
direct2
นางพัทธนันท์ ภูแก้ว
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี


4   5  
นางสาวสิเรียม พวงกัน
(รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ)
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน
(รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ)
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา