ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา


                                                     คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
                        boss_62
    ว่าที่ร้อยเอกบพิตร    บูรมิ
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

         (ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ)
   2 3 4 5
นายวิเชียร     ถมจอหอ
รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 (รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ)  

นายไพฑูรย์   สุขผลานันท์
 รองฯ ฝ่ายบริหารทรัยาการ
(รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ) 

นายสุรศักดิ์   คำมั่น
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา


นายยงยุทธ   พนัสนอก
ครูชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
รองฯ ฝ่ายวิชาการ