1-01                               
ผอ
ว่าที่ร้อยเอกบพิตร  บูรมิ
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

(ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ) 
 2 4  5  
  นายชูชาติ รูปงาม
(รองผู้อำนวยการชำนาญการ)
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวสิเรียม พวงกัน
(รองผู้อำนวยการชำนาญการ)
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน
(รองผู้อำนวยการชำนาญการ)
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
และฝ่ายวิชาการ