บุคลากร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
                                                                            1              
   นางธารทิพย์   ภิรมย์ลาภ
  (ครู คศ.1)
หัวหน้า สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
                                    new2 คลิปประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ