อบรมการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะ อาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
            click อบรมการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ปีการศึกษา 2561
click อบรมการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ปีการศึกษา 2560