งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
new2 แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน 
new2 บันทึกขอส่งวิจัยในชั้นเรียน
click ประกาศข้อกำหนด กติกา เกณฑ์มาตรฐานฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
click  แบบฟอร์มคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมโครงการ
“ส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา”
click รวมเอกสารดาว์นโหลดร่างข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
click การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ 
click คู่มือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
click แบบขอเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคและระดับชาติ
click หลักการเขียนงานวิจัยและแบบฟอร์ม 
click  รูปแบบสิ่งประดิษฐ์ประดิษฐ์ของรุ่นใหม่