งานวัดและประเมินผล

         ปฏิทินปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 1/2564สอบปลายภาค       27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564