นายยงยุทธ    พนัสนอก      ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ

      1.1 วิชาวิชาเครื่องกล      
   1.นายธนวัฒน์  โยมญาติ หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล
   2.นายธีรพันธ์   สุขสบาย ครูแผนกวิชาเครื่องกล
   3.นายพลพงษ์  ปัญญา ครูแผนกวิชาเครื่องกล
   4.นายศุภชัย    ชิณเดช ครูแผนกวิชาเครื่องกล
   5.นายเอนก     สุขล้วน ครูแผนกวิชาเครื่องกล
   6.นายนฤนาท   ประชุมสุข     ครูแผนกวิชาเครื่องกล
xx
1.2 วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   1.นายยงยุทธ  พนัสนอก หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
   2.นายอดิเรก   แสงคล้อย ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง
   3.นายวันชัย ปล้องเงิน ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง
xx
1.3 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
   1.นายยงยุทธ  พนัสนอก  หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
    2.นายดุสิต   จันทสิทธิ์ ครูสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
xx
1.4 ช่างเทคนิคพื้นฐาน
    1.นายณรงค์ชัย   เปลี่ยนโชติ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
xx
1.5 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    1.นายจักริน    ศิริสำราญ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   2.นางสุนันทา เลิศพงศ์พิรุฬห์ ครูประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   3.นางสาวจุฑารัตน์ สันดิตถ์  ครูประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.6 แผนกสามัญสัมพันธ์
    1.นางสาวจรรยา   พิพิธกุล หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
    2. นางแจ่มศรี      กลั่นทอง ครูแผนกสามัญสัมพันธ์
    3.นางสาวสุดารัตน์   แท่งทอง ครูแผนกสามัญสัมพันธ์
xx
1.7 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   1.นางสาวสมสวย  สมานพรรค หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
   2.นายพงษ์สิทธิ์    พิริ ครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
xx
1.8 แผนกวิชาการบัญชี
   1.นางสุนันทา   เลิศพงศ์พิรุฬห์ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
xx
1.9 แผนกวิชาการตลาด
   1.นายประวิตร   บุญก่อสร้าง หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
xx
1.10 หลักสูตร ระยะสั้น
   1.นางจิณาริณ   แสงเรือง หัวหน้าสาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
   2.นางสาววราภรณ์  โอภาโส หัวหน้าสาขางานเสริมสวย
   3.นางสาวสนอง  เพ็ญภู่ หัวหน้าสาขางานตัดผมชาย
   4.นางพัชรินทร์   วิบุตร หัวหน้าสาขางานนวดแผนไทย

  2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
      1. นายประวิตร             บุญก่อสร้าง            หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  2. นายสมสวย สมานพรรค   ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  3. นางสาวกมลรัตน์    บุนนาค   เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้อง
    กับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่ม
    เป้าหมายเฉพาะ

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอด
    จนระเบียบการจัดการศึกษา

7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
10. รวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
13. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

      3. งานวัดและประเมินผล
     1. นายประวิตร       บุญก่อสร้าง              หัวหน้า งานวัดและประเมินผล
2. นายพงษ์สิทธิ์ พิริ ผู้ช่วยงานวัดและประเมินผล
3. นางสาวจุฑารัตน์    สันดิษฐ์   เจ้าหน้าที่ งานวัดและประเมินผล
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติ ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
8. เก็บรักษาและทำลายเอกสาร หลักฐานการประเมินผลการเรียน และเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. งานวิทยบริการและห้องสมุด
      1. นางสาวสมสวย           สมานพรรค      หัวหน้า งานวิทยบริการและห้องสมุด
2. นางแจ่มศรี  กลั่นทอง ผู้ช่วยงาน วิทยบริการและห้องสมุด
  3. นางสาวธิมาพร    ยุติงษ์   เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. จัดระบบการบริหารให้ได้มาตรฐาน
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       1. นายประวิตร           บุญก่อสร้าง       หัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 2. นายสมสวย  สมานพรรค  ผู้ช่วยงาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   3. นางสาวกมลรัตน์ บุนนาค   เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา
    ที่จะฝึกอาชีพ

3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล 
    และแก้ปัญหาต่างๆ

4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น       
7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  6. งานสื่อการเรียนการสอน
 1. นายดุสิต  จันทสิทธิ์  หัวหน้า งานสื่อการเรียนการสอน
      3. นางจิราพร    สุขสบาย   เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน    
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ต่างๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน นักศึกษา
    และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสต-ทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย