นางสาวสิเรียม พวงกัน   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

      1.1 สาขาวิชาช่างยนต์  
   1.นายณฐพล ชวโนสุ หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
   2.นายธีรพันธ์   สุขสบาย ครูสาขาวิชาช่างยนต์
   3.นายพลพงษ์  ปัญญา ครูสาขาวิชาช่างยนต์
   4. นายนฤนาท ประชุมสุข ครูสาขาวิชาช่างยนต์
  
1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
1.นายโชคดี สิริกันภัย หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
   2.นายอดิเรก แสงคล้อย ครูสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
xx
1.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   1.นายอดิเรก แสงคล้อย  หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
    2.นายดุสิต จันทสิทธิ์ ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
xx
1.4 สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
    1.นายณรงค์ชัย เปลี่ยนโชติ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
xx
1.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    1.นายจักริน ศิริสำราญ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   2.นางสุนันทา เลิศพงศ์พิรุฬห์ ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  
1.6 สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
    1.นางสาวจรรยา พิพิธกุล หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
    2. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณโสภา ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
1.7 สาขาวิชาการโรงแรม
   1.นายวิชชุพงศ์ เมืองสา หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม 
   2.นางสาวเพชรศิริ คงมินทร์ ครูสาขาวิชาการ
xx
1.8 สาขาวิชาการบัญชี
   1.นางสุนันทา เลิศพงศ์พิรุฬห์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
xx
1.9 สาขาวิชาการตลาด
   1.นายประวิตร   บุญก่อสร้าง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
xx
1.10 สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
   1.นายวรวัช เลี่ยงสกุล หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
1.10 หลักสูตรวิชาการระยะสั้น
   1.นางจิณาริณ   แสงเรือง หัวหน้าสาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
   2. นางธารทิพย์ ภิรมย์ลาภ หัวหน้าสาขางานอาหารและโภชนาการ
   3.นางสนอง เพ็ญภู่ หัวหน้าสาขางานตัดผมชาย
   4.นางพัชรินทร์ วิบุตร หัวหน้าสาขางานนวดแผนไทย
   5.นายชัชฎา จุ่มก๋า หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

  2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
      1. นายประวิตร             บุญก่อสร้าง            หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  2. นางสาวกมลรัตน์   บุนนาค   เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
     
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้อง
    กับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่ม
    เป้าหมายเฉพาะ

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอด
    จนระเบียบการจัดการศึกษา

7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
10. รวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
13. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

      3. งานวัดผลและประเมินผล
     1. นายณฐพล      ชวโนสุ            หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2. นางสาวจุฑารัตน์ สันดิตถ์ เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
     
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติ ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
8. เก็บรักษาและทำลายเอกสาร หลักฐานการประเมินผลการเรียน และเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
12. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. งานวิทยบริการและห้องสมุด
      1. นายวรวัช          เลี่ยงสกุล      หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
2. นางสาวธิมาพร   ยุติงษ์ เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
   
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. จัดระบบการบริหารให้ได้มาตรฐาน
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       1. นายวิชชุพงศ์         เมืองสา      หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 2. นางสาวกมลรัตน์ บุนนาค  เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
   
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา
    ที่จะฝึกอาชีพ

3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล 
    และแก้ปัญหาต่างๆ

4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น       
7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  6. งานสื่อการเรียนการสอน
 1. นายดุสิต  จันทสิทธิ์  หัวหน้า งานสื่อการเรียนการสอน
            
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ต่างๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน นักศึกษา
    และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสต-ทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย