นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
   1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  1.  นายพลพงษ์ ปัญญา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  2. นายประวิตร บุญก่อสร้าง    ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
    3. นายธนิต        เนืองเฉลิม ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
    4. นายอดิเรก แสงคล้อย ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  5. นายพงษ์สิทธ์ พิริ ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  6. นางสาวสุดารัตน์ แ่ท่งทอง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  7. นายดุสิต จันทสิทธิ์ ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
    8. หัวหน้าแผนกวิชา      ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
    9. นางสาวธนัชสิกานต์ พลอยส่งพรสุข  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
         มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา เช่น องค์กรเกษตรกร  ในอนาคตแห่งประเทศไทย
    ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) 
    องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่าง
    ศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออื่นในลักษณะเดียวกัน

3. จัดดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ  วันสำคัญทางศาสนา
4. การจัดการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้
    สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการ
    พัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และนักศึกษาวิชาทหาร
6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ  และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    
 2. งานครูที่ปรึกษา  
    1. นายพันธ์ศักดิ์        สุวรรณโสภา          หัวหน้างานครูที่ปรึกษา     
 2. ครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี        ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
 3. นางสาวธนัชสิกานต์ พลอยส่งพรสุข    เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
            
          มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
4. ส่งเสริมประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน
    นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียน
    รายวิชา ติดตามแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา

5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมิน และนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะ
    กรรมการการอาชีวศึกษา

7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    
   3. งานปกครอง
   1. นายดุสิต      จันทสิทธิ์    หัวหน้างานปกครอง
 2. นางสาวอทิตยา   มงคลสวงน   เจ้าหน้าที่งานปกครอง
   
  
   
          มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานกับ ครู งานและแผนกวิชาการในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในสถานศึกษา
3. ประสานงานกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เจ้าหน้าที่บ้านเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครอง
    ในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน
    และแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

7. จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ และลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    
 4. งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
       1. นายธีรพันธ์             สุขสบาย          หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
 2. เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
   
             มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา และจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
4. บริหารให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
7. ดำเนินการแนะแนวอาชีพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อ
    และการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
       
   5. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
   1. นางสาวพัชรินทร์ วิบุตร หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
       2. นางสนอง  เพ็ญภู่          ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
   3. นางสาวธิมาพร      ยุติวงษ์ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
                     หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การให้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติด และโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหาร และการให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
      
   6. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   
      1. นายนฤนาท     ประชุมสุข         หัวหน้างาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน
 2. นางสนอง เพ็ญภู่ ผู้ช่วยงาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน  
   3. นายธนิต เนืองเฉลิม ผู้ช่วยงาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน  
 4. นายเอนก สุขล้วน
   5. นายวันชัย ปล้องเงิน ผู้ช่วยงาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน 
       6. นางสาวธิมาพร      ยุติวงษ์  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
           มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหรือโครงการตามแนว
    พระราชดำริอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน และบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหา
    ความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น

4. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
    โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการและโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วน
    ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
7. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปรามสารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสาร และเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ
9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึก
    อบรม

10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย