นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

1. งานบริหารงานทั่วไป
            1. นางสาวเพชรศิริ      คงมินทร์        หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
          2. นางสาวนันทินี เสือเอ๋ง     เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
         3. นางสาวธันยนันท์ เครือประเสริฐ   เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
            มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

2. จัดทำร่างหนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญ ของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้
   ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสาร
   การพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสารหลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการศึกษาและให้บริการแก่บุคลากร
    และนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา

5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ฯลฯ ให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
    ของสถานศึกษา

6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับ ส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. งานบุคลากร
           1. นางธารทิพย์          ภิรมย์ลาภ     หัวหน้างานบุคลากร
   2. นางสาวนันทินี เสือเอ๋ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
          
            มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. แนะนำ  เผยแพร่และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2. จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
4. ควบคุม  จัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
6. ให้คำแนะนำ  อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ  เช่น  การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไข
    ทะเบียน ประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงิน
    ทดแทนและสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา

7. การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานลำดับขั้น
11. ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          
  3. งานการเงิน
         1. นายจักริน              ศิริสำราญ        หัวหน้างานการเงิน        
2. นางสาวธันยนันท์ เครือประเสริฐ เจ้าหน้าที่งานการเงิน
         มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณและเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน  การเบิกเงิน 
    การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. รับและเบิกจ่ายเงิน  ตรวจสอบรายงานการเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
         
  4. งานการบัญชี   
1. นางสุนันทา          เลิศพงศ์พิรุฬห์    หัวหน้างานการบัญชี
         2. นางสาวอทิตยา มงคลสงวน เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
         มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดทำเอกสารหลักฐาน  บันทึกรายการบัญชี  ปรับปรุงบัญชี  การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำรายงานงบการเงินและบัญชี  เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
4. ให้คำปรึกษา  ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรให้สถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานลำดับขั้น
8. ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  5. งานพัสดุ
1. นายณรงค์ชัย   เปลี่ยนโชติ หัวงานงานพัสดุ
         2. นางจิราพร สุขสบาย เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
        3. นายวิฑูรย์ จุติ พนักงานขับรถยนต์ 
         4. นายเฉลียว ขาวชะอั๋น พนักงานขับรถยนต์ 
5. นายเชิดชัย กอบการ พนักงานขับรถยนต์ 
          
           มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายวัสดุ การควบคุม และการจำหน่าย

    พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
3. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ  การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ  ที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
    ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
4. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
5. ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยต่อการใช้
6. ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
7. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานลำดับขั้น
10.ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
       
    6. งานอาคารสถานที่   
     1. นายอดิเรก แสงคล้อย หัวหน้างานอาคารสถานที่
     2. นางธารทิพย์   ภิรมย์ลาภ       ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
     3. นายประวิตร บุญก่อสร้าง ผู้ช่วยหัวงานอาคารสถานที่
     4. นายพลพงษ์ ปัญญา ผู้ช่วยหัวงานอาคารสถานที่
     5. นายนฤนาท ประชุม ผู้ช่วยหัวงานอาคารสถานที่
      6. นายวิฑูรย์ จุติ ผู้ช่วยหัวงานอาคารสถานที่
     7. นางจิราพร   สุขสบาย เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
     8. นายธีรพงษ์ ทรงประโคน นักการภารโรง
     9. นายประยุทธิ์ ตามูล นักการภารโรง
    10. นายสุรพล มันฑา นักการภารโรง
    11. นางสาวอนงค์รัตน์   ทองพันธ์พาน แม่บ้าน
    12. นายสุพจน์ วงษ์จินดา ยาม
    13. นายสุขเกษม ผุดผ่อง ยาม
             มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ ของสถาน
    ศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษา สภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค
    ของสถานศึกษา
4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    
  7. งานทะเบียน
          1. นายโชคดี       สิริกันภัย    หัวหน้างานทะเบียน                
2. นางสาวธิมาพร   ยุติวงษ์   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
            มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในงานทะเบียน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่างๆ
3. ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลักกำหนด การขอพักการเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
    และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

5. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
    เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี

6. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
7. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงาน
    ที่เกี่ยวข้อง

8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งหัวหน้าสถานศึกษาพิจารราเห็นชอบแล้วบันทึกลงในระเบียบแสดงผลการเรียน
9. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร
    และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

10. รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนเช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน
     ย้ายการเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด

11. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยว
     ข้องตามระเบียบ

12. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตาม
     ระเบียบ  

13. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
15. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
16. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

        8. งานประชาสัมพันธ์
1. นายชัชฎา       จุ่มก๋า หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2. นายวิชชุพงศ์ เมืองสา   ผู้ช่วยงานงานประชาสัมพันธ์
          3. นางสาวจุฑารัตน์     สันดิตถ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
  
           
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย
    ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่นส่วนราชการ สถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชน
    เพื่อการประชาสัมพันธ์

4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย