Get Adobe Flash player

ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา
          1         2             3
  นางสาวนงลักษณ์   ริมคีรี  
 (ครูชำนาญการ)  
ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ (ศิลปะประดิษฐ์)
  นายประสพ เลิศพงศ์พิรุฬห์ 
(ครูชำนาญการ)  
ป.ตรี สังคมศึกษา
นายธนวัฒน์    โยมญาติ 
   (ครูชำนาญการ)    
ป.ตรี เทคโนฯ เครื่องกล
 

   4        5  6
นางจิณาริน   แสงเรือง
      (ครูชำนาญการ)    

ป.ตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย
นายณรงค์ชัย เปลี่ยนโชติ
    (ครูชำนาญการ)     

ปทส.เซื่อมประสาน
นางสุนันทา    เลิศพงศ์พิรุฬห์
(ครูชำนาญการ)  
ป.ตรีการจัดการ


    7        8  9
นายยงยุทธ   พนัสนอก 
   (ครูชำนาญการ)  
ป.โท หลักสูตรและการสอน
   นางสาวสมสวย  สมานพรรค
(ครูชำนาญการ)
ป.โท การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 นางสาวจรรยา   พิพิธกุล
(ครู คศ.1)
ป.ตรี ภาษาอังกฤษ


   10        11
นางธารทิพย์   จูธารี
(ครู คศ.1)
ป.ตรี อาหารและโภชนาการ
นายจักริน   ศิริสำราญ
(ครู คศ.1)
ป.ตรี คอมพิวเตอร์