2         3             4
นายประสพ เลิศพงศ์พิรุฬห์ 
(ครูชำนาญการ)  
ป.ตรี สังคมศึกษา
 นายธนวัฒน์    โยมญาติ 
   (ครูชำนาญการ)    
ป.ตรี เทคโนฯ เครื่องกล
นางจิณาริน   แสงเรือง
      (ครูชำนาญการ)    

ป.ตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 

   5 6  7
นายณรงค์ชัย เปลี่ยนโชติ
    (ครูชำนาญการ)     

ปทส.เซื่อมประสาน
นางสุนันทา    เลิศพงศ์พิรุฬห์
(ครูชำนาญการ)  
ป.ตรีการจัดการ
นายยงยุทธ   พนัสนอก 
   (ครูชำนาญการ)  
ป.โท หลักสูตรและการสอน


    8      9  10
   นางสาวสมสวย  สมานพรรค
(ครูชำนาญการ)
ป.โท การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
นางสาวจรรยา   พิพิธกุล
(ครู คศ.1)
ป.ตรี ภาษาอังกฤษ
  
นางธารทิพย์   จูธารี
(ครู คศ.1)
ป.ตรี อาหารและโภชนาการ 


   11        
นายจักริน   ศิริสำราญ
(ครู คศ.1)
ป.ตรี คอมพิวเตอร์