Get Adobe Flash player

ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

งานประกันคุณภาพ


new2 ประกาศให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
new2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
               click ตัวอย่าง SSR
click ตัวอย่าง SAR
 
              

แบบบันทึกข้อมูลงานประกัน

click ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
click ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เข้าเรียน
click ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคูณภาพในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
click ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับคุณภาพในการดำเนินตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
click ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการบุคลากร
click ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
click ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านข้อมูลสารสนเทศ
click ตัวบ่งชี้ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
click ตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
click ตัวบ่งชี้ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
click ตัวบ่งชี้ 3.3 ระดับคูณภาพในการจัดการศึกษา
click ตัวบ่งชี้ 3.4 ระดับคูณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
click ตัวบ่งชี้ 4.1 ระดับคุณภาพในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
click ตัวบ่งชี้ 4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

              

แบบรวบรวม ข้อมูลงานประกันแต่ละตัวบ่งชี้

click แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1
click แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2
click แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 2.3
click แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 2.4
click แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 2.6.1
click แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 2.6.2
click แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 3.1
click แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 3.2
click แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 3.3
click แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่ 3.4
click แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ที่  4.2